فراخوان طرح‌های تحقیقات کاربردی استانداری آذربایجان شرقی در سال 1397
شورای پژوهش استانداری آذربایجان شرقی در اجرای مصوبات کارگروه آموزش،پژوهش،فناوری و نوآوری استان و در راستای وظایف راهبردی خود با بهره گیری از ایده‌های محققان، نخبگان و اندیشمندان علوم انسانی به منظور شناسایی وتحلیل مشکلات سازمانی واداری سیستم اجرایی استان؛ اولویت پژوهشی سال جاری خود را  "تعالی سازمانی و مهندسی مجدد فرایندهای اداری استانداری در جهت بهبود ارائه خدمت و تکریم ارباب رجوع" اعلام می دارد.

از کلیه مراکز علمی و پژوهشی، اعضاي هیئت علمی دانشگاه¬ها، مؤسسه¬های آموزش عالی، نخبگان، اندیشمندان و صاحب نظران رشته‌های مختلف علمی فعال در این زمینه دعوت می شود؛ در صورت علاقمندی، پروپـزال پیشـنهادي خود را در چارچوب اطلاعات لازم به شرح فرم شماره1 (فرم پیوست وقابل دسترسـی در سـایت اسـتانداري آذربایجـان شرقی)، حداکثر تا تاریخ 1397/10/30 به نشانی: تبریزـ میدان دانشسراـ استانداری آذربایجان شرقی ـ دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری) ارسال کنند.

ملاحظات مهم:

الف – هدف اصلی از پژوهش، تلاش برای ارایه نظرهای کاربردی و توسعه‌ای بر مبنای تحلیل علمی است، لذا طرح‌های پیشنهادی مورد قبول خواهند بود که با رویکرد کاربردی و توسعه‌ای ارایه شود.

ب- لازم است پروپزال در قالب فرم شماره 1 کامل و ارسال شود. ضمناً علاوه بر نسخه چاپی، ارسال یک نسخهCD  پروپزال نیز ضروري است.

ج- پروپزال‌های رسیده از طریق داوری؛ بررسی و پس از انتخاب طرح و تأمین اعتبار لازم قرارداد منعقـد خواهد شد. نتـایج داوري نیز در اولـین فرصـت از طریق دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری به اطلاع متقاضـیان طـرح خواهـد رسـید.

د- دریافت پروپزال براي استانداري تعهدي ایجاد نمی کنـد و کمیتـه داوري در رد یـا قبـول طـرح پیشـنهادي، انجـام اصلاحات لازم، تعیین هزینه اجرا و انتخاب ناظر مختار خواهد بـود .

هـ - مجریان طرح‌هاي پیشنهادي باید دارای شرایط ذیل باشند :
-داراي مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و صاحب تجربه در زمینه طرح پیشنهادي باشند(بنابراین طرح‌هاي پیشنهادي دانشگاه‌ها و مؤسسه های پژوهشی و اعضاء هیأت علمی در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت)
- نبایستی کارمند شاغل دستگاههاي دولتی باشند.
-از پایان نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز با موضوع اولویت پژوهشی فوق که در کمیته داوری واجد شرایط تشخیص داده شوند مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

***یادآوري می شود: این دفتر در سـاعات اداري پاسخگوي سؤال¬های احتمالی متقاضیان خواهد بود.
شماره تلفن هاي تماس : 35291653
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir