بازدید استاندار از محله شنب غازان تبریز
8:23 | 1397/04/10