واحد سازمانی
حمید هاشم‌زاده
نام کارمند :حمید نام خانوادگی:هاشم‌زاده
سمت سازمانی :مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی شماره تماس :35291240