واحد سازمانی
حمیدرضا قاسم‌زاده
نام کارمند :حمیدرضا نام خانوادگی:قاسم‌زاده
سمت سازمانی :معاون توسعه مدیریت و منابع شماره تماس :35291706