واحد سازمانی
فرداد تیموری
نام کارمند :فرداد نام خانوادگی:تیموری
سمت سازمانی :مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت شماره تماس :