واحد سازمانی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:شهرتی‌فر
سمت سازمانی :معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی شماره تماس :35263833