واحد سازمانی
مهدی تقیون
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:تقیون
سمت سازمانی :مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران شماره تماس :35291292