واحد سازمانی
رضا استادرحیمی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:استادرحیمی
سمت سازمانی :دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شماره تماس :33331556