واحد سازمانی
علی جهانگیری
نام کارمند :علی نام خانوادگی:جهانگیری
سمت سازمانی :معاون هماهنگی امور اقتصادی شماره تماس :35263834