واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:جهانگیری
سمت سازمانی :معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع شماره تماس :35263834