واحد سازمانی
نام کارمند :ظفر نام خانوادگی:محمدی
سمت سازمانی :مدیرکل مدیریت بحران شماره تماس :33306358