واحد سازمانی
رقیه صادق‌زاده
نام کارمند :رقیه نام خانوادگی:صادق‌زاده
سمت سازمانی :مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده شماره تماس :35291213