واحد سازمانی
ذوالفقار همتی
نام کارمند :ذوالفقار نام خانوادگی:همتی
سمت سازمانی :مدیر روابط عمومی شماره تماس :35263888