واحد سازمانی
محمدباقر آقایی
نام کارمند :محمدباقر نام خانوادگی:آقایی
سمت سازمانی :مدیرکل پدافند غیرعامل شماره تماس :35291318