واحد سازمانی
علیرضا کریمی
نام کارمند :علیرضا نام خانوادگی:کریمی
سمت سازمانی :مدیرکل پدافند غیرعامل شماره تماس :35291318