واحد سازمانی
نام کارمند :سیدشمس‌الدین نام خانوادگی:مراثی
سمت سازمانی :مدیرکل حراست شماره تماس :35263842