واحد سازمانی
رحیم قاسم‌زاده
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:قاسم‌زاده
سمت سازمانی :رییس دفتر استاندار شماره تماس :35263838