واحد سازمانی
رضا طوسی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:طوسی
سمت سازمانی :مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شماره تماس :35291515