واحد سازمانی
بدر شکوهی
نام کارمند :بدر نام خانوادگی:شکوهی
سمت سازمانی :مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی شماره تماس :35263826