واحد سازمانی
مرتضی محمدزاده
نام کارمند :مرتضی نام خانوادگی:محمدزاده
سمت سازمانی :مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات شماره تماس :35263832