بازدید استاندار از بازار تبریز پس از اطفا حریق
3:44 | 1398/02/19