مهمان : 1
امروز : 1904
ديروز : 1309
ماه : 36068
كل : 604822
 
  گروه امور ارزیابی طرح‌ها و تدوین معیارها
وظايف گروه امور ارزیابی طرح‌ها و تدوین معیارها:

1-  هماهنگي و برنامه ريزي به منظور بازديد از پروژه هاي عمراني استاني و تهيه گزارشات نظارتي به منظور  ارايه به مسؤولين ذي ربط

2-  هماهنگي و برنامه ريزي به منظور بازديد از پروژه هاي عمراني ملّي و تهيه گزارشات نظارتي به منظور ارايه  به مسؤولين ذي ربط

3-  پي گيري مسائل و مشكلات مربوط به پروژه هاي عمراني و برگزاري جلسات به منظور رفع موانع موجود

4- انجام امور متفرقه جاري و نامه هاي ارجاعي از سوي وزارت كشور، نمايندگان مجلس، فرمانداران و  دستگاه هاي اجرايي

5- رسيدگي به امورات مربوط به عوامل اجرايي پروژه هاي عمراني

اهداف نظارت:

بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي با رويكرد:

*    ارتقاء كيفيت اجراء
*    كاهش هزينه تمام شده
*    كاهش مدت اجراء
*    بهبود مستمر روشهاي اجرا

عملكرد گروه امور ارزیابی طرح‌ها و تدوین معیارها:

*    نظارت دوره‌اي بر پروژه‌هاي عمراني استاني در سطح شهرستان‌ها و تهيه گزارش مربوطه و ارائه در شوراي برنامه ريزي استان و شهرستان ها

*    تهيه گزارش جامع عملكرد عمراني سالانه دستگاه‌هاي اجرايي در ارتباط با اعتبارات عمراني در مقطع زماني پايان سال مالي (ازسال 1386 تاکنون)

*    نظارت بر پروژه‌هاي ملي و  تهيه گزارش در قالب فرم‌هاي ارسالي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

*    نظارت و پيگيري پروژه‌هاي مربوط به مصوبات سفر رياست محترم جمهوري به استان در دور اول، دوم و سوم سفر

*    راه اندازي و بكارگيري نرم افزارهاي كنترل و مديريت پروژه‌هاي عمراني

           1. نرم افزار سيستم مديريت اطلاعات پروژه‌هاي عمراني استانداري (PIS)
           2. نرم افزار كنترل و نظارت بر پروژه‌ها و طرح هاي عمراني كشور(سامانه يكپارچه وزارت كشور)
           3. نرم افزار نظارت 4 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

*    برگزاري جلسات كارگروه امورزيربنايي

*    برگزاري جلسات كارگروه عمران و تاسيسات شوراي پدافند غيرعامل استان

*    برگزاري همايش هاي دوم و سوم بين المللي مقاوم سازي

سامانه‌های نظارتی پروژه‌های عمرانی:

 سامانه نظارت بر پروژه های عمرانی استاني / ملي  (PIS)
 سامانه ملي كنترل و نظارت بر طرحهاي عمراني  وزارت كشور
نظارت بر پروژه‌هاي عمراني ملي (سامانه نظارت 4)

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir