سرپرست گروه شهرسازی

کریم باقری
شماره تماس: 35291486
 
 
مهمان : 5
امروز : 31
ديروز : 1918
ماه : 34916
كل : 604866
 
  گروه شهرسازی و معماری
اهداف، وظایف و فعالیت‌های گروه شهرسازي و معماري:

1)   نظارت و پيگيري در تهيه طرح هاي توسعه شهري ( جامع، تفصيلي، هادي، طراحي شهري، طرح هاي موردي)، طرح شهر و شهركهاي جديد، آماده سازي ها، طرح هاي نوسازي محورهاي گردشگري، طرح هاي جامع ناحيه اي، طرح هاي مجموعه شهري، ..... و بكار گيري مشاورين ذيصلاح توسط دستگاه هاي مجري

2)   نظارت و پيگيري در تهيه طرح جامع حريم شهرهاي مورد نياز و بررسي پيشنهادات رسيده در خصوص كاربري هاي واقع در حريم در راستاي طرح هاي مصوب

3)   نظارت و همكاري در تهيه نقشه هاي مربوط به طرح هاي توسعه شهري( پروسه عكس برداري هوايي تا تبديل به نقشه هوايي و تهيه نقشه هاي كاربري اراضي)

4)   ايجاد هماهنگي و همكاري بين دفتر فني و ساير مؤسسات دولتي در سطح استان براي پيشبرد عمليات عمراني در حوزه شهرسازي و معماري

5)      بررسي در زمينه تعيين محدوده شهرها و پيشنهاد آن به مقامات مسئول براي طي مراحل استصوابي

6)   بازرسي، كنترل، هدايت و نظارت بر اجراي طرح هاي شهري و ساير طرحهاي ذيربط و بررسي مغايرتهاي موجود و اعلام شده از طرف شهرداريها در اجراي طرح هاي شهري و پيگيري براي انجام اصلاحات با فرآيند قانوني

7)      نظارت بر تهيه طرح هاي مرمت و حفاظت از آثار ملي ـ مذهبي و فرهنگي و ساير پروژه ها و طرح هاي معماري

8)      پيگيري هاي لازم در تهيه مطالعات جامع گردشگري و طرح هاي اجرائي فضاهاي سياحتي و همكاري در تحقق و اجراي آنها

9)   حضور كارشناسي و مشاركت در جلسات كميسيون هاي ماده 5 معماري و شهرسازي استان و كميسيون هاي بررسي تغييرات و تصويب طرح هاي هادي شهرهاي استان و جلسات كار گروه تخصصي شهرسازي و معماري استان و .... و كميته هاي فني ذيربط  و ساير جلسات مرتبط با حوزه سازماني و ارجاعي مقام مافوق

10)  همكاري با شهرداري ها در زمينه تفكيك اراضي و دادن بر و كف خيابان ها و ارائه راهنمايي هاي لازم در راستاي تحقق ضوابط و مقررات مصوب طرح ها براي شهرداري هاي متقاضي

11)   نظارت كلي بر اجراي طرح هاي توسعه شهري و ارائه گزارش لازم به مقامات مسئول در موارد ارجاعي

12)  بررسي و همكاري و هماهنگي در امور مربوط به حمل و نقل و ترافيك استان در راستاي لزوم هماهنگي برنامه ريزي كاربري اراضي با شبكه حمل و نقل شهري

13) اعلام نظر كارشناسي و راهنمايي شهرداري ها در مورد فروش اراضي شهرها و نحوه انجام توافق و طي مراحل استصوابي براي شهرداري هاي متقاضي

14)  بررسي و نظارت و راهنمايي بر تهيه و تصويب و اجراي خط پروژه در شهرداري هاي متقاضي

15) تهيه و ترويج بكارگيري ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و استانداردهاي شهري و هدايت و راهنمايي شهرداري ها و اشخاص حقيقي و حقوقي براي رعايت ضوابط، ابلاغ قوانين، آيين نامه ها، دستورالعملها و ضوابط و مقررات ذيربط به مراجع ذيصلاح اجرايي و نظارتي

16)  بررسي و ابلاغ كليه طرح هاي توسعه شهري و صورت جلسه كميسيونهايي كه رياست آن بر عهده استاندار يا معاون امور عمراني مي باشد.

17)  رسيدگي و اعلام نظر در خصوص آن گروه از مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها كه در ارتباط با وظايف ارجاع شده باشد.

18) حضور كارشناسي در شوراي مسكن استان و پيگيري موارد مرتبط با قانون جامع سامان دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن بالاخص مسكن مهر و بافتهاي فرسوده مصوب و پاسخگويي رسيدگي به شكايات و ارجاعات ذيربط با موضوع مسكن

19) حضور كارشناسي در ستاد اسكان غير رسمي استان و شهرستان(حاشيه نشيني) و پيگيري امورات ذيربط بر اساس سند ملي توانمند سازي و مصوبات هيأت دولت

20)  حضور كارشناسي در ستاد مناسب سازي محيط شهري براي افراد كم توان و ناتوان جسمي ـ حركتي استان و شهرستان و پيگيري امورات ذيربط بر اساس مفاد قانوني مرتبط با شهرداريها و دستگاه هاي عمومي

21)   حضور كارشناسي و پيگيري مصوبات كار گروه گردشگري استان و ستاد تسهيلات سفر، جلسات مربوط به تالابها و درياچه اروميه

22)   نظارت بر تهيه طرح هاي جامع فضاي سبز شهرداريها و پيگيري در تهيه برنامه فضاي سبز شهرها

23) مطالعه و بررسي و پيگيري به منظور بدست آوردن حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعيت و شرايط اقليمي منطقه با تأكيد بر تحقق سرانه هاي فضاي سبز مصوب طرح هاي توسعه شهري

24) مطالعه و بررسي و پيگيري تحقق طرح هاي توسعه فضاي سبز و جنگل هاي دست کاشت در محدوده و حريم شهرها موضوع تفاهم نامه فيمابين وزارتين كشور و جهاد كشاورزي با تأمين و تخصيص اعتبارات مربوط

25) برنامه ريزي و پيگيري براي جداسازي آب شرب از آب فضاي سبز با مطالعه و بررسي و پيگيري تأمين و تحقق آب خام و شبكه آبياري فضاهاي سبز شهري و تأمين اعتبارات مربوط

26) ارزيابي اعياني گياهي مورد نياز شهرداريها و توجه خاص به درختكاري معابر عمومي شهرها با مطالعه و معرفي گونه هاي سازگار و راهنمايي هاي كارشناسي براي شناسايي و دفع آفات

27)  تهيه دستورالعمل و بروشورهاي ساده در زمينه هاي مختلف فضاي سبز و ارسال به شهرداريها براي بهره برداري

28)  همكاري با مهندسين مشاور طراح در امر تهيه طرح هاي مربوط به ايجاد پارك، ميدان گلخانه و درختكاري حسب مورد

29) همكاري و ارتباط با مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و علمي و دانشگاهي به منظور بهره وري از نتايج كار آنها در خصوص تحقيقات انجام شده در زمينه حد مطلوب فضاهاي سبز شهرها و پيشرفت هاي علم كشاورزي در اين زمينه و ارائه گزارشات لازم

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir