معرفی مدیرکل اداری و مالی

محمد حسن‌زاده
شماره تماس: 35291213
 
 
مهمان : 16
امروز : 1541
ديروز : 1420
ماه : 56911
كل : 137585
 
  اداره کل امور اداری و مالی
شرح وظایف:

۱- انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها در حدود اختیارات قانونی تفویض شده
 
۲- انجام تشریفات قانونی استخدام و تهیه و صدور احکام استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه در حدود اختیارات تفویض شده
 
۳-  تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی و تهیه خلاصه پرونده کارکنان استانداری
 
۴- اجرای مقررات انضباطی کارکنان استانداری
 
۵- تهیه و صدور احکام مرخصی های کارکنان استانداری در حدود قوانین و مقررات مربوطه
 
۶- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و برنامه ریزی و پیگیری تشکیل کمیته مربوطه
 
۷- تهیه و صدور احکام انتقال، انتصابات و ماموریت مستخدمین در حوزه استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین ومقررات
 
۸- انجام امور پرسنلی، بازنشستگان و موظفین استانداری و واحدهای تابعه
 
۹- تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا (اعم از مستمر یا غیر مستمر) در مورد مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه
 
۱۰- ثبت و نگهداری تمامی آمار و اطلاعات پرسنلی بر اساس احکام صادره به منظور استفاده در برآورد اعتبارات جاری استانداری و واحدهای تابعه
 
۱۱- انجام اقدامات لازم به منظور برقراری تسهیلات رفاهی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه
 
۱۲- دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره
 
۱۳- تفکیک و ارجاع نامه های رسیده به واحدهای مربوط و پیگیری در این زمینه به منظور تسریع در انجام امور
 
۱۴- بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی استانداری و انجام امور جاری
 
۱۵- نگاهداری دفاتر اعتبارات و تامین هزینه ها بر اساس اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه
 
۱۶- انجام امور دریافت و پرداخت های مستمر و غیر مستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله های رسیده
 
۱۷- تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر ااستانداری  و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط
 
۱۸- تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایان کارکنان استانداری
 
۱۹- افدام در وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواست های صادر شده
 
۲۰- انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده
 
۲۱- رسیدگی به اسناد هزینه از نظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه
 
۲۲- تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط
 
۲۳- نگاهداری  و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارش های لازم
 
۲۴- بررسی و تهیه لوازم موردنیاز و انجام تعمیرات ساختمان و اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات و حدود اعتبارات
 
۲۵- تهیه و تنظیم و نگاهداری حساب انبار و اسناد خرید
 
۲۶- تنظیم سرویس تلفن، روشنایی و تاسیسات و برنامه کار خدمتگزاران، رانندگان و نگهبانان و برنامه کشیک در غیر ساعات اداری و نظارت بر نحوه کار آنها
 
۲۷-  مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثیه استانداری و پیشگیری از بروز آتش سوزی و سایر اتفاقات
 
۲۸- نظارت بر انجام امور نقلیه و حمل و نقل استانداری و واحدهای تابعه
 
۲۹- رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان و تهیه گزارش جهت ارایه به شورای ارزشیابی به منظور صدور رای قطعی در موارد اختلاف
 
۳۰- برنامه ریزی و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir