مهمان
دوشنبه 1 ارديبهشت 1393 جستجو در سایت

 
 
 
 
آمار سایت
افراد آنلاین : 97
اعضا عضو سایت : 1428
اعضا آنلاین : 0
امروز : 32
دیروز : 8064
ماه جاری : 8097
تعداد مطالب : 15459
کل : 12665410
 
معاونت برنامه ریزی

اهداف و وظایف معاونت برنامه ریزی

t هماهنگی و مشارکت درطراحی نظام برنامه ريزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب با بهره گيری از حداکثر امکانات و دريافت پيشنهادات و نظرات .
t برنامه ريزی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف شهری و روستائی و عشايری در قالب برنامه توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی کشور با همکاری شوراهای اسلامی و ارگانهای اجرائی .
t هدايت و نظارت بر ارگان های اجرائی در تهيه و تنظيم طرحهای اقتصادی و عمرانی با توجه به تجارب و ضرورتها و نيازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و سياسی استان .
t مطالعه, بررسي و تدوين برنامه ها و سياست هاي كلان امور درآمد و تجهيز و تخصيص منابع.
t بررسی و مطالعه و تدوين برنامه های اقتصادی در زمينه اشتغال و سرمايه گذاری با بهره گيری استعدادهای موجود ستان درچارچوب خط مشی های نظام مصوب
t نظارت و پيگيری بر امر تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملکرد و برنامه های خاص
منطقه ای و ارزيابی اقدامات انجام شده و تهيه حساب های منطقه ای و اعتبار ات مصرف شده و آثار اجتماعی و اقتصادی اين برنامه ها در ناحيه بمنظور استفاده  در توسعه و افزايش و بهره گيری از اين نوع برنامه ها .
t بررسی و نظارت بر تهيه و تنظم گزارش جامع از عملکرد و برنامه های خاص منطقه ای
t بررسی و شناخت در بهره برداری از کليه امکانت موجود استان بمنظور ارائه پيشنهاد وضع يا تجديد نظر در قوانين , مقررات , مواد و تبصره های قوانين بودجه وبرنامه های دولت در استان .
t جمع آوري اطلاعات لازم از نقاط مختلف استان بويژه نقاط محروم در رابطه با امكانات بالقوه و ايجاد ، نگهداري و گسترش اسناد و مدارك توسعه اقتصادي و اجتماعي استان بمنظور رعايت در برنامه ريزي درون سازماني و همچنين تجزيه و تحليل طرح ها و برنامه هاي دستگاههاي اجرائي و نهادهاي انقلاب اسلامي استان در بخشهاي مختلف.
t هماهنگی و مشارکت درطراحی نظام برنامه ريزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب با بهره گیری از حداکثر امکانات و دريافت پيشنهادات و نظرات .
t برنامه ريزی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف شهری و روستائی و عشايری در قالب برنامه توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی کشور با همکاری شوراهای اسلامی و ارگانهای اجرائی .
t انجام مطالعات و بررسی و شناسائی خصوصيات فرهنگی , اجتماعی و اقتصادی و رفاهی استان بمنظور دستيابی به استعدادها و توانمندی ها استان در جهت کمک به تعيين سياست ها و خط و مشی های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی .
t تدوين برنامه های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کوتاه مدت , ميان مدت , بلند مدت در چارچوب برنامه های کلان ملی و استانی .
t تدوين برنامه های توسعه محلی ( شهرستانی ) در چارچوب برنامه های کلان استان و ملی با هدايت و همکاری دستگاههای اجرايی در راستای  اجرای اهداف نظام مصوب.
t بررسی برنامه های منطقه ای و اتخاذ روش های اجرايی مناسب بمنظور هماهنگ نمودن فعاليت های اقتصادی استان در چارچوب نظام مصوب .
t نظارت بر امر برنامه های استانی و هدايت ارگان های اجرائی در تهيه و تنظيم طرح های اقتصادی با بهره گيری از تجارب و ضرورت های مورد اشاره در نظام مصوب
t تهيه , تدوين و اجرای طرح آمايش استان با بهره گيری از کليه امکانات و ظرفيت های موجود در استان
t بررسی و مطالعات لازم بمنظور شناخت استعدادهای اقتصادی استان با هدف کمک به تهيه و تدوين سياست ها و خط مشی های اجرايی در راستای نظام مصوب .
t هماهنگی و همکاری با ارگان های اجرايی  ذيربط در زمينه مسائل اقتصادی و جمع آوری اطلاعات و تهيه و تدوين گزارشات نوبه ای استان و تجزيه و تحليل طرح های مذکور .
t بررسی و مطالعه و تدوين برنامه های اقتصادی در زمينه اشتغال و سرمايه گذاری با بهره گيری استعدادهای موجود استان و در چارچوب خط مشی های نظام مصوب .
t بررسی و مطالعه مسائل و مشکلات ناشی از اجرای طرح ها و فعاليت های مربوط به صادرات غير نفتی با همکاری دستگاه های اجرايی ذیربط
t همکاری و هماهنگی به منظور دستيابی به راهکارهای مربوط به صادرات و ارتقاء سطح کيفيت آن منطبق با ويژ گيهای استاندارد کالا و قابل قبول کشور وارد کننده .
t ايجاد زمينه های لازم برای تشويق صادر کنندگان کالا و افزايش سرمايه گذاری ها در اين زمينه مبتنی بر معيارهاو سياست های مصوب
t بررسي و شناخت توانمندي و استعدادهاي استان در جهت تامين توسعه پايدار و تدوين برنامه هاي امور زير بنائي ، توليدي ، اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي با همكاري دستگاههاي اجرائي استان .
t همکاری و هماهنگی با بخش های مختلف استان در زمينه تهيه و تدوين برنامه توسعه کوتاه مدت (بودجه های سالانه ) و ميان مدت استان در چاچوب برنامه های کلان کشور .
t انجام فعاليت های مربوط به امور دبيرخانه ای کار گروه اشتغال و سرمايه گذاری .
t انجام فعاليت های امور دبيرخانه ای کارگروه در آمد استان .
t انجام اقدامات لازم در زمينه تشکیل جلسات شوراي آب ، شوراي فني استان و شوراي برنامه ريزي و ساير شوراها و كميسيون ها و كميته هاي مربوطه برحسب مورد.
t انجام امور دبيرخانه اي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كار گروه هاي مربوط
t انجام اقدامات لازم بمنظور حضور فعال در جلسات , مجامع , شوراها , کميته ها , کارگروه ها و کميسيون ها حسب مورد و همچنين در زمينه تشکيل آنها و نظارت بر تهيه و تنظيم صورتجلسات و پيگيری مصوبات .
t انجام اقدامات لازم به منظور واگذاري فعاليت هاي مربوط به خدمات فرهنگي ، اجتماعي ، رفاهي و ساير امور خدماتي دستگاه اجرايي به بخش غير دولتي براساس روش هاي تعيين شده در قانون و مقررات ذيربط.
t نظارت بر اجرای مسائل مالی اعم از نگهداری دفاتر , اعتبارات , هزينه ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی بر اساس قوانين و مقررات .
t ابلاغ کليه مصوبات , بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آئين نامه ها به دستگاه های اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی استان و نظارت بر حسن اجرای آنها.
t ساماندهي ، اجرا ، استخراج و نظارت بر سر شماري عمومي ، تخصصي ، آمارگيري هاي نمونه اي و آماري هاي ثبتي در چارچوب نظام آماري كشور.
t ساماندهي ،اجرا ، استخراج و نظارت بر سرشماري هاي عمومي و تخصصي متناسب با اختيارات تفويضي و در چارچوب برنامه هاي ملي مركز آمار ايران
t سازماندهي ، اجرا ، استخراج و نظارت بر آمارگيري هاي نمونه اي در قالب چارچوب هاي طراحي شده در مركز آمار ايران
t ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به سازمان هاي اداري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشور .
t نظارت بر انجام آمارگيري ها و سرشماري هاي مركز آمار ايران كه توسط دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي در حوزه استان انجام مي گيرد.
t جمع آوري آمارهاي ثبتي و تهيه ، تدوين و انتشار آمار نامه استان در قالب چارچوب سازگار و واحد با استفاده از تعاريف و مفاهيم استاندارد شده در مركز آمار ايران .
t جمع آوري نيازهاي آماري دستگاههاي اجرايي و برنامه ريزي استان .
t تهيه و اجراي طرح هاي آماري مورد نياز استان در چارچوب نظام آماري .
t تجزيه و تحليل نتايج طرح هاي آماري استاني و آمادهسازي آنها براي انتشار.
t تهيه حساب هاي منطقه اي (استاني) در قالب چارچوب واحد مورد تأئيد مركز آمار ايران .
t ارائه خدمات آماري مورد نياز سازمان هاي اداري و مراكز دانشگاهي ، تحقيقاتي و آموزشي و ديگر متقاضيان در سطح استان .
t راهنمايي فني به گروه ها و كارشناسان آماري واحدها و سازمان هاي استاني .
t بهنگام سازي چارچوب هاي آماري طبق دستورالعمل هاي مركز آمار ايران .
t انجام تحقيقات و بررسي هاي آماري طبق دستورالعمل هاي مركز آمار ايران .
t انجام تحقيقات و بررسي هاي آماري جهت رفع نيازمندي هاي برنامه ريزي و طرح هاي اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي استان .
t تهيه و به هنگام سازي نقشه ها و لايه هاي اطلاعاتي ، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و پايگاه اطلاعات آماري استان
t جمع آوري و تدوين نيازهاي اطلاعاتي پايگاه اطلاعات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان .
t تهيه و بهنگام سازي نقشه هاي شهري و روستايي براي طرح هاي آماري .
t فراهم نمودن زمينه های هماهنگی بين طرح ها و برنامه ها ی استانداری با عنايت به سياست ها و خط مشی های استان و همچنين برنامه ای نمودن فعاليت های کليه ادارات استان و استانداری و واحدهای تابعه با توجه به نظام بودجه
t نظارت بر چگونگي انجام آئين نامه ها و دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي كار
t بررسي و نظارت و ارزيابی مستمربر اعتبارات هزينه ای و  تملك دارائي هاي سرمايه اي و پيشرفت برنامه ها وطرحهای دستگاه های اجرائی تابع نظام بودجه استانی.
t بررسي و نظارت بر نتايج و آثار اجتماعی و اقتصادی برنامه های اجراشده از محل اعتبارات هزينه ای و تملک دارائيهای سرمايه ای بمنظور استفاده در تهيه و تنظيم اين نوع برنامه ها .
t نظارت برفعاليت ها و عملكرد دستگاه هاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني و ارزيابي آنهابمنظور شناخت و اطلاع از پيشرفت طرح ها و برنامه ها
t بررسي و تدوين برنامه ها و سياست هاي كلان امور درآمد و تجهيز و تخصيص منابع.
t جمع آوری اطلاعات لازم از نقاط مختلف استان متناسب با برنامه های دستگا های اجرايی و نهادهای انقلاب اسلامی در بخش های مختلف با تعيين ضروت ها و اولويت ها بمنظور تهيه و تنظيم بودجه تملک دارائی های سرمايه ای سالانه در چارچوب نظام در آمد هزينه استان و هماهنگ با سياست ها و خط مشی های کلان بخش ها.
t بررسي مستمر نحوه جذب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني در چارچوب موافقتنامه ها و قوانين و مقررات مربوطه و تجزيه و تحليل آن و ارائه نتايج به شوراي برنامه ريزي استان .
t بررسي و تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي دستگاه هاي اجرايي با توجه به ضوابط ، دستوالعمل ها و بخشنامه هاي بودجه سنواتي كشور
t همكاري با دستگاه هاي اجرايي استان در زمينه تهيه طرح ها و پروژه ها و بر آورد بودجه آنها مطابق با اهداف و برنامه هاي بخش هاي مختلف .
t پيگيری و انجام امور مربوط به توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه ای و تملک دارائی های سرمايه ای , رديف های مختلف و تبصره های بودجه کل کشور با توجه به خط
مشی های تعيين شده .
t تلفيق بودجه پيشنهادي استان براي درج لايحه بودجه سنواتي و دفاع و پيگيري در مراجع ذيربط.
t بررسی و نظارت بر پيشرفت و اجرای طرح ها وپروژه ها و ميزان اعتبارات جذب شده و تهيه و تدوين گزارش چگونگی عملکرد اعتبارات هزينه ای و تملک دارائی های سرمايه ای و تبصره های بودجه توسط دستگاه های اجرايی.
t نظارت بر برنامه ها و فعاليت ها و عملکرد دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه ای استانی و ارزيابی آنها .
t بررسي و مبادله موافقتنامه هاي بودجه جاري و عمراني دستگاه هاي اجرائي .
t پيگيري و انجام امور مربوط به تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي
سرمايه اي با همكاري دستگاه هاي ذيربط.
t هماهنگي و پيگيري جلسات و كارگروه هاي مربوط به تخصيص اعتبارات با حضور دستگاه هاي ذيربط.
t بررسي نارسائي ها و مشكلات و ارائه راه حل ها ي مناسب به دستگاه هاي اجرائي و پيشنهاد وضع يا تجديد نظر در قوانين و مقررات و تبصره ها و اصلاح بودجه به مراجع ذيربط در جهت رفع مسائل و مشكلات اجرايي استان .
t گزارش گيري از دستگاه هاي اجرائي به منظور انجام وظايف تصريح شده در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه
t اتخاذ و اعمال روش هاي اجرايي مناسب به منظور پيگيري امور مربوط به تحقق وصول در آمد هاي دستگاه هاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني .
t ايجاد زمينه هاي مناسب و تعيين خط مشي لازم به منظور بهره برداري از كليه امكانات موجود جهت تحقق افزايش در آمد  و رسيدن به مراحل خود كفايي استان .

نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم دي 1387 ساعت 12:56 قبل از ظهر
چاپ ارسال برای دوستان
نام :
نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی :
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید.