مهمان
جمعه 29 فروردين 1393 جستجو در سایت

 
 
 
 
دفتر فنی

اهداف و وظایف دفتر فنی

t تهيه و تنظيم طرح هاي عادي و نقشه هاي تفصيلي شهرها.
t تهيه نقشه هاي مربوط به طرح هاي عمراني  واگذار شده به دفتر فني و شهرداريهاي استان.
t تهيه برآورد هزينه اجراي طرح هاي عمراني واگذار شده به دفتر فني .
t بررسي و تصميمات متخذه در كميسيون هاي مناقصه و در صورت لزوم اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در زمينه رد يا قبول آنها .
t ايجاد هماهنگي و همكاري بين دفتر فني و ساير مؤسسات دولتي در سطح استان براي پيشبرد عمليات عمراني .
t كنترل و بررسي اعتبارات عمراني شهرداري ها و دهياري ها و راهنمائي لازم در اتخاذ روش صحيح و رعايت اولويت ها در تنظيم برنامه هاي عمراني .
t بررسي در زمينه تعيين محدوده قانوني شهرها و روستا ها و پيشنهاد آن به مقامات مسئول.
t همكاري با شهرداري ها و دهياري ها در زمينه تفكيك اراضي و دادن برو كف خيابان ها و دادن راهنمائي هاي لازم به مسئولين امور ساختماني شهرداري ها.
t انجام كليه امور مربوط به طرح هائي عمراني كه رأساًَ توسط استانداري انجام مي گيرد.
t نظارت كلي بر اجراي طرح هاي عمراني و فني استان و ارائه گزارش لازم به مقامات استان .
t برنامه ريزي براي استفاده صحيح از ماشين آلات براساس دستورالعمل ها.
t بررسي و پيگيري امور مربوط به حمل و نقل و ترافيك استان
t مطالعه و بررسي بمنظور بدست آوردن حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعيت و شرايط اقليمي منطقه.
t تهيه دستورالعمل و بروشورهاي ساده در زمينه هاي مختلف فضاي سبز و ارسال آن به شهرداري ها و دهياري ها.
t اظهارنظر در مورد فروش اراضي شهرها.
t تهيه آمار پيشرفت پروژه هاي عمراني دفتر فني و شهرداري ها و دهياري ها.
t نظارت و پيگيري لازم در زمينه تأمين مصالح مورد نياز اجراي پروژه هاي عمراني. .دفتر فني و شهرداري ها و دهياري ها و مراقبت در حفظ و توزيع مصالح.
t تهيه طرح و نظارت بر اجراي كارهاي تأسيساتي شهرها و روستاهاي داراي دهياري از قبيل ، آب ، برق و فاضلاب در صورت نياز شهرداري ها و دهياري ها.
t اجراي كامل وظايف مربوط در خصوص تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور و آئين نامه مربوط در مورد معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي در سطح استان.
t اجراي نظام فني – اجرائي استان در چهارچوب نظام فني – اجرائي كشور
t تهيه و ترويج بكارگيري ضوابط واستانداردها و معيارهاي فني
t بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه بندي و ارزشيابي پيمانكاران و مشاوران و كارشناسان استان
t ارتقاء تقويت ظرفيت كمي و كيفي پيمانكاران و شركت هاي پيمانكاري استان
t انجام امور مربوط به وظايف كارگروه فني استان و گروه هاي تخصصي مربوطه
t اعمال نظارت بر طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي استان (ملي و استاني) در چهارچوب نظام نظارتي تدوين شده
t تهيه قيمت هاي پايه استان و ضرائب منطقه اي با توجه به شرايط خاص هر منطقه و پيشنهاد به مراجع ذيربط براي تأئيد
t مستندسازي تجربيات فني و اجرائي به منظور بهره برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن
t برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه آشنائي دستگاههاي اجرائي مشاوران و پيمانكاران با نظام فني – اجرائي طرح ها و ضوابط آئين نامه ها و دستورالعمل هاي آن.
t نظارت و ارزيابی  و بررسي  مستمربر اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي و پيشرفت برنامه ها وطرحهای دستگاه های اجرائی تابع نظام بودجه استانی.
t نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارشگيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمانهاي اجرائي مربوطه بمنظور رفع موانع.
t نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و فنی ( تملک دارايی های سرمايه ای ) ملی و استانی و گزارشگيری از پيشرفت برنامه ها و ارزيابی آنها


نرم افزارهای تحت وب دفتر فنی:

سامانه نظارت بر پروژه های عمرانی استان (PIS)

سامانه ملی نظارت همگانی بر پروژه های عمرانی

فهرست پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده استان

چاپ ارسال برای دوستان